ORGANI UPRAVLJANJA

0
Uprvni organi doma zdralja

Organi Doma zdravlja

Organi Doma zdravlja su: Direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor
Direktor dr Darko Miletić.

Direktor zastupa Dom zdravlja, organizuje rad i rukovodi procesom rada i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja, Izvršava odluke Upravnog i Nedzornog odbora, stara se o izvršenju finansijskog plana i programa rada Doma zdravlja, odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odgovoran je osnivaču za rad Doma zdravlja.

Upravni odbor – predsednik Dr.Rodoljub Todorović
Upravni odbor donosi Statut Doma zdravlja uz saglasnost Osnivača i druge opšte akte u skladu sa zakonom . Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i donosi program rada i razvoja, finansijski plan i godišnji obračun, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj i spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, odlučuje o korišćenju sredstava Doma zdravlja, donosi odluke u vezi investicionog ulaganja i investicionog održavanja i izgradnje objekata i nabavke opreme i tekućeg održavanja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor – predsednik Relja Mihajlović .
Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Doma zdravlja, razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja i završni račun, vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenju zakona drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Doma zdravlja, donosi Pravilnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

nineteen + two =